KONWENT ANIMATORÓW 2021 – ZAPRASZAMY!

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut Kultury, Gminny Ośrodek Kultury Suchożebry oraz Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zapraszają na IV Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury oraz konferencję podsumowującą program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Mazowieckie.

Gdzie i kiedy się widzimy?

Data: 23-25 września 2021 roku

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Konwent to wydarzenie adresowane do osób zajmujących się animacją kultury i edukacją kulturalną. Jego celem jest spotkanie i integracja środowiska animatorów kultury oraz pracowników edukacji kulturalnej pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach, a także osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia animacji kultury.

W tym roku Konwent połączony jest z konferencją podsumowującą i zamykającą program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Mazowieckie.

PROGRAM -> https://konwentanimatorow.wordpress.com/program-2/

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

KONWENT ANIMATORÓW 2019

Pobierz program

O 3. EDYCJI:
Trzecia edycja Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury (MKAK) to wydarzenie adresowane do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną, a jego celem jest spotkanie i integracja środowiska animatorów kultury oraz pracowników edukacji kulturalnej pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach, a także osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia animacji kultury. W tym roku MKAK połączony jest z otwarciem Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”.

ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja Obserwatorium

FINANSOWANIE:
Wydarzenie współfinansowane ze środków: Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Miasta Radomia.

PARTNERZY:
Federacja Mazowia, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Bemowskie Centrum Kultury, Dom Kultury Kadr, Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, Stacja Kultura Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni-Letnisko i Wrzosowa, Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisko, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, Stowarzyszenie „Wrzosowisko”, Muzeum Witolda Gombrowicza, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Sokołowski Ośrodek Kultury, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce, Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw Sieć Dyrektorów Domów Kultury Południowego Mazowsza, Dom Kultury Dorożkarnia, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

PATRONAT:
Wydarzenie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Radomia

PATRON MEDIALNY:
Radio Dla Ciebie

RADA PROGRAMOWA KONWENTU:
Zbigniew Darda, Waldemar Dolecki, Marcin Jasiński, Agnieszka Kołodyńska, Elwira Kozłowska, Karol Wittels

Opublikowano Uncategorized | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

MAZOWIECKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej. Edukacja kulturalna dla wszystkich i dla każdego.

Przyjęta w 2015 roku Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 wskazywała, iż jednym z istotniejszych zadań stojących przed samorządami jest wzmacnianie edukacji kulturalnej. Dlatego też w 2016 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego zlecił Mazowieckiemu Instytutowi Kultury w Warszawie stworzenie programu rozwoju edukacji kulturalnej. Instytucja ta w drodze konkursu wyłoniła operatora tego procesu – Federację Mazowia, która zaprosiła do współtworzenia programu przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną: przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące publiczne i niepubliczne podmioty kultury, niezależnych animatorów i edukatorów, nauczycieli i inicjatorów oddolnych działań kulturalnych i społecznych. W efekcie tych wysiłków powstał Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej (MPEK). Dokument ten zawiera diagnozę stanu edukacji kulturalnej w województwie mazowieckim, opis Programu oraz sposobów jego wdrażania i monitorowania.

Podstawowym założeniem MPEK-u jest przyjęcie, iż edukacja kulturalna powinna być dla wszystkich i dla każdego.

Dla wszystkich, nie tylko zaś dla tych, którzy są w jakiś sposób uprzywilejowani przez miejsce zamieszkania, zamożność, wykształcenie czy pełnosprawność. Dostęp do edukacji kulturalnej jest bowiem kluczowym warunkiem kształtowania jednostek, które mogą w pełni, w sposób twórczy i aktywny uczestniczyć w kulturze określonej zbiorowości, a więc w istocie być jej pełnoprawnymi członkami. To pełne uczestnictwo w kulturze jest nie tylko warunkiem jednostkowego dobrostanu, ale też podstawą społecznej integracji, solidarności i woli współdziałania.

Dla każdego, bo edukacja kulturalna powinna być dostosowana do możliwości, potrzeb, potencjałów i ograniczeń jednostek, które w nich uczestniczą, odpowiadać na specyficzną sytuację, w jakiej się one znajdują, pomagać im w borykaniu się z bolączkami dotykającymi właśnie ich, a nie inne kategorie społeczne. Niezwykle istotny jest przy tym animacyjny wymiar edukacji – praca w lokalnych zbiorowościach i z lokalnymi zbiorowościami nakierowana na identyfikowanie ich kulturowych zasobów, tradycji, dziedzictwa oraz na wykorzystywanie tych potencjałów dla wzmacniania społecznej integracji, zaangażowania obywatelskiego, woli działania jednostek na rzecz wspólnoty.

To podstawowe założenie Programu leży u podstaw jego konstrukcji. Jej istotą jest partycypacyjny udział środowiska edukacyjnego i animacyjnego na każdym etapie realizacji MPEK. Włączenie to umożliwia dostosowania Programu do lokalnych potrzeb oraz sprawia, iż może być on doskonalony przez osoby, które są jednocześnie jego beneficjentami.

MPEK tworzy osiem, ściśle ze sobą powiązanych subprogramów:

 • Diagnoza edukacji kulturalnej w województwie mazowieckim (celem tego subprogramu jest pozyskiwanie systematycznej wiedzy na temat edukacji kulturalnej w województwie mazowieckim pozwalającej na racjonalne planowanie działań składających się na MPEK).
 • Programowanie działań edukacyjnych w województwie mazowieckim (celem tego subprogramu jest stworzenie partycypacyjnej sieci zarządzającej edukacją kulturalną w województwie mazowieckim. Głównym zadaniem tej sieci byłoby ciągłe i stałe dostosowywane do zmieniających się warunków i potrzeb, programowanie działań podejmowanych w trakcie realizacji MPEK-u ).
 • Budowanie sieci (celem tego subprogramu jest przygotowanie podstaw dla współdziałania animatorów i edukatorów reprezentujących różne środowiska, sektory życia społecznego, kategorie społeczne. Współdziałanie tego rodzaju niezbędne jest dla wymiany wiedzy, doświadczeń i różnorodnych zasobów, podejmowanej, by poprawiać jakość działań edukacyjnych, ale również, by wyrównywać różnice potencjałów istniejących w poszczególnych regionach województwa mazowieckiego, a potrzebnych do rozwijania tego rodzaju aktywności).
 • Odkrywając edukację: partycypacyjne definiowanie edukacji kulturalnej (celem tego subprogramu jest partycypacyjne wypracowanie ram dla działań z zakresu edukacji kulturalnej. Ram pozwalających na oddzielenie ich od innych form aktywności, na dokonywanie ich oceny oraz doskonalenie ich istniejących przejawów. Wypracowanie tego rodzaju ram niezbędne jest również dla efektywnego rozwijania edukacji kulturalnej w regionie oraz dla podnoszenia doniosłości tego rodzaju działań).
 • Edukacja kulturalna jest ważna (celem tego subprogramu jest zwiększanie znaczenia i roli edukacji kulturalnej poprzez dążenie do tego, by była ona mocniej dostrzegana i bardziej doceniana przez władze samorządowe, kierujących instytucjami kultury oraz instytucjami oświatowymi, a także przez nauczycieli oraz rodziców, prawnych opiekunów dzieci i młodzieży).
 • Wzmacnianie wiedzy i kompetencji – systemy szkoleń, warsztatów, tutoringu i doradztwo (celem tego subprogramu jest wzmacnianie dotychczasowych i rozwijanie nowych kompetencji oraz umiejętności osób zajmujących się edukacją kulturalną. Służyć temu powinny cykle szkoleń i warsztatów).
 • Program grantowy na zdania z zakresu edukacji kulturalnej wspierające partycypację i integrację społeczną (celem tego subprogramu jest wspieranie działań z zakresu edukacji kulturalnej poprzez przeznaczanie na nich środków finansowych dystrybuowanych w drodze lokalnych konkursów).
 • Wzmacnianie zaangażowanych, systemy nagród i stypendiów, upowszechnianie dobrych praktyk (celem tego subprogramu jest wzmacnianie godnych propagowania działań związanych z tworzeniem warunków dla rozwijania edukacji kulturalnej oraz tych, które są innowacyjnymi i pożytecznymi społecznie formami jej urzeczywistniania w lokalnych zbiorowościach. Ważnym aspektem tego subprogramu jest również stworzenie systemu stypendialnego dla młodych i rozpoczynających dopiero swoją pracę animatorów i edukatorów, dzięki któremu mogliby oni realizować swoje pierwsze przedsięwzięcia).

Zakładamy, iż wprowadzanie programu powinno odbywać się w trzech etapach:

 • Etap 1. Społeczne konsultacje wokół dokumentu MPEK oraz podjęcie uchwały o zainicjowaniu Programu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (wrzesień 2017-listopad 2017).
 • Etap 2. Realizacja przygotowawczej fazy Programu: wyłanianie pełnomocnika ds. MPEK, operatora głównego, operatorów lokalnych, pierwsze spotkania informacyjne i sieciujące, wyłanianie Rady MPEK, realizacja badań diagnostycznych (styczeń 2018- lipiec 2018).
 • Etap 3. Realizacja Programu: realizacja poszczególnych subprogramów, monitorowanie i ewaluacja, prace Rady MPEK korygujące Program (sierpień 2018- bezterminowo).

Szczegółowy opis Programu można znaleźć w dokumencie: Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej, Edukacja kulturalna dla wszystkich i dla każdego.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

KONWENT ANIMATORÓW 2017

Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut Kultury, Kozienicki Dom Kultury, Federacja Mazowia i Fundacja Obserwatorium zapraszają na II MAZOWIECKI KONWENT ANIMATORÓW KULTURY, który odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 roku w Kozienickim Domu Kultury.

Czytaj dalej…

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz