DZIEŃ 1.


21.09.2017, czwartek

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej. Edukacja kulturalna dla wszystkich i dla każdego.

Pierwszy dzień Konwentu zostanie w całości poświęcony Mazowieckiemu Programowi Edukacji Kulturalnej. Program powstał w ślad za Strategią rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020. Już sama Strategia należy do nielicznych w kraju, natomiast programu edukacji kulturalnej nie stworzyła dotąd żadna, poza Warszawą, jednostka samorządowa. Tymczasem – jak pisze autor dokumentu, prof. Marek Krajewski – edukacja kulturalna jest jednym z najważniejszych narzędzi, które ucząc bycia w kulturze, pozwala być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa i lokalnych zbiorowości. Województwo mazowieckie, tworząc pionierski program w tej dziedzinie, może stać się inspiracją dla innych regionów.

Czytaj więcej

PLAN

9:00-11:00. Rejestracja uczestników

11:00. Oficjalne rozpoczęcie Konwentu

Prezentacja Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (MPEK), wersja robocza: prof. Marek Krajewski
Debata na temat MPEK: prof. Marek Krajewski, Beata Polaczyńska, Edyta Ołdak, Alicja Gryz-Wasil
Prowadzenie: Konrad Sobczyk

13:30-14:30. Obiad

14:30:-16:30. Praca w 5 grupach roboczych – wypracowanie rekomendacji dotyczących poszczególnych obszarów MPEK:

Grupa 1. „Edukacja kulturalna jest istotna” (prowadzenie Robert Statkiewicz):
w ramach tego obszaru ulokowano wszystkie cele, których realizacja pozwoli ujednoznacznić status edukacji kulturalnej oraz zwiększać jej znaczenie zarówno w polityce prowadzonej przez samorządy, jak i w działaniach instytucji kultury oraz innych podmiotów funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego. Istotnym aspektem tego pola jest też zwiększanie świadomości znaczenia edukacji kulturalnej wśród mieszkańców województwa, w tym przede wszystkim wśród rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, a także wśród decydentów.

Grupa 2. „Wzmacnianie edukatorów i animatorów” (prowadzenie Marcin Mitzner):
w ramach tego obszaru usytuowano wszystkie te cele, których realizacja przyczynia się do podnoszenia wiedzy i umiejętności osób zajmujących się edukacją kulturalną, a także te nakierowane na zwiększanie zakresu współpracy pomiędzy nimi, wymiany pomiędzy nimi różnorodnych zasobów, wzajemnego uczenia się od siebie. Pole to zawiera również te cele, które nakierowane są na poprawę warunków pracy edukatorów oraz animatorów, wyposażenie ich w odpowiednie środki umożliwiające im działanie, zmniejszanie niestabilności warunków prowadzenia przez nich aktywności edukacyjnych i animacyjnych.

Grupa 3. „Dostępność edukacji kulturalnej” (prowadzenie Beata Dubiel-Stawska):
w ramach tego obszaru usytuowano te cele, których realizacja ma przyczyniać się do zwiększenia dostępności edukacji kulturalnej w województwie mazowieckim, w tym przede wszystkim do uczynienia tego dostępu bardziej egalitarnym, nielimitowanym przez sytuację materialną, kapitał kulturowy, wiek czy miejsce zamieszkania. Istotnym aspektem realizacji tego celu jest zmniejszanie regionalnych różnic w dostępie do edukacji kulturalnej na terenie województwa mazowieckiego.

Grupa 4. „Edukacja kulturalna – narzędzie harmonijnego rozwoju społecznego” (prowadzenie Anna Sadowska):
w ramach tego obszaru umieszczono te cele, których realizacja ma prowadzić do silniejszego zintegrowania edukacji kulturalnej z innymi formami działań, służącymi harmonijnemu rozwojowi społecznemu, w tym przede wszystkim z edukacją o charakterze formalnym i nieformalnym, polityką społeczną, społeczną rewitalizacją, działaniami zwiększającymi zakres społecznej integracji oraz partycypacji w życiu społecznym.

Grupa 5. „Koordynacja i wdrażanie Programu” (prowadzenie Karol Wittels):
w ramach tego obszaru poruszane będą kwestie dotyczące narzędzi wdrażania Programu, form jego koordynacji na poszczególnych poziomach administracji, monitoringu i ewaluacji. Poruszane będą także tematy dotyczące finansowania Programu ze środków województwa mazowieckiego oraz innych źródeł.

16:30:-17:00. Przerwa kawowa

17:00-18:00. Przedstawienie wypracowanych w grupach rekomendacji

19:00-23:00. Konwentowy Wieczór – impreza integracyjna dla uczestników