SIECI MAZOWSZA

Forum Kultury Mazowsze

Forum Kultury Mazowsze działa od listopada 2011 roku. Jest regionalnym zrzeszeniem osób zajmujących się animacją. Forum tworzą przedstawiciele działających na Mazowszu instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół wyższych oraz administracji publicznej.

Celami działania Forum są:
• Wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;
• Promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;
• Reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji samorządowej.

Forum realizuje cele w szczególności poprzez:
• Organizację spotkań, seminariów, konferencji i giełd projektów;
• Współpracę z samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i osobami fizycznymi, animatorami kultury, akademickimi ośrodkami wiedzy w regionie i za granicą, zainteresowanymi celami Forum;
• Inicjowanie i realizację partnerskich projektów w zakresie celów Forum;
• Wyrażanie stanowisk w sprawach publicznych dotyczących animacji kultury;
• Podejmowanie inicjatyw przy tworzeniu listy priorytetów, dokumentów strategicznych i innych rozwiązań związanych z rozwojem kultury na Mazowszu;
• Prowadzenie działalności informacyjnej;
• Udzielanie patronatu Forum przy realizacji projektów kulturalnych;
• Promocję wydawnictw.

Prezentuje Anna Michalak-Pawłowska – jedna z osób, które z zainicjowały powołanie Forum.

Federacja Mazowia

Federacja MAZOWIA to dobrowolne porozumienie autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem działania Federacji jest:
• wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego;
• dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową;
• tworzenie lobby i reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego;
• animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej;
• promowanie nowatorskich rozwiązań w sferze pomocy społecznej, tworzenie zasad i modeli działania oraz standardów ich realizacji.

Federacja MAZOWIA:
• reprezentuje i przedstawia jedynie stanowiska i poglądy swoich organizacji członkowskich;
• działa w sposób jawny i zgodny z prawem;
• jest organizacja otwartą i dąży do poszerzenia bazy członkowskiej.

Stowarzyszenie Instytucji Upowszechniania Kultury „Dla Kultury”

Powstało w 2013 roku. Terenem jego działania jest obszar kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego. Stowarzyszenie zrzesza osoby i instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, w celu wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń, pomocy prawnej i merytorycznej. W chwili obecnej członkami stowarzyszenia jest ponad 20 dyrektorów domów, ośrodków i centrów kultury (w tym dyrektor MIK). Siedzibą stowarzyszenia jest Sokołów Podlaski.

Prezentuje Marcin Celiński – prezes Stowarzyszenia.

Kino za Rogiem

Najlepsze są małe kina. Ze swoją specyficzną atmosferą, z własną publicznością, ze specjalnie dobranym repertuarem. Ciepłe i przyjazne, na wyciągnięcie ręki, za rogiem.

Ideą projektu Kino za Rogiem jest stworzenie nowej filozofii kina odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, do pomysłu na kino dla przyjaciół. Projekt zakłada  zbudowanie sieci małych kin, tanich w obsłudze i utrzymaniu, ale takich, które zachowują najważniejsze zalety współczesnych kin sieciowych, w szczególności cyfrową jakość obrazu i dźwięku. Kina za Rogiem to przede wszystkim sale multimedialne adaptowane do funkcji małego kina, tworzone w ramach istniejącej infrastruktury publicznej i prywatnej w domach kultury, bibliotekach, szkołach, ośrodkach edukacyjnych i sportowych, remizach strażackich, sanatoriach, klubach czy kawiarniach.

Prezentuje Zygmunt Andrzej Łukomski z gośćmi: Grzegorzem Modzelewskim, Dyrektorem Naczelnym „Kina za Rogiem”, oraz  Małgorzatą Kobus z Filmoteki Narodowej.

Kulturalni Edukatorzy

Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury to trzyletnie działanie (2016-2018), którego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty. Odbywa się w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura, którego operatorem regionalnym w województwie mazowieckim jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Prezentuje Agata Roman z Mazowieckiego Instytutu Kultury, animatorka i koordynatorka projektu.

Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy

Misją Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy jest „Dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów sąsiadujących z Puszczą Kampinoską i podnoszenia jakości życia mieszkańców”. Inwestując od 2008 roku w społeczności lokalne, skupiają  się na kilku strategicznych obszarach, spośród których prym wiedzie edukacja. Wybrali ją nie tylko ze względu na jej rolę w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa, ale także w odpowiedzi na potrzeby lokalnych władz i społeczności. Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy jest nie tylko aktywnym uczestnikiem życia lokalnego, ale też patronem działań edukacyjnych na tym terenie, inicjatorem sieci współpracy wokół materialnego dziedzictwa Puszczy Kampinoskiej.

Prezentuje Paulina Tramecourt – prezeska Stowarzyszenia, propagatorka i twórczyni wolontariatu młodzieżowego skupionego wokół Parków Narodowych, zwolenniczka synergii w działaniach.


II Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.